Rozhovor s AI o AI

05.01.2023
Chatbot AI
Rozhovor s AI o AI
Dnešný text je trochu dlhší. Vznikol ako rozhovor so službou ChatGPT od spoločnosti OpenAI. Chat som nijako neupravoval a ani ho nijako nekomentujem. Len sa tak pýtam a zamýšľam spolu s AI.

Môžem ti položiť pár otázok? Bude to článok pre môj blog.

Iste, budem sa snažiť pomôcť. Čo chceš vedieť?

Mnoho ľudí sa kvôli rozvoju AI bojí o svoju prácu. Myslíš si, že ohrozíš prácu ľudí?

Určite existuje potenciál AI narušiť pracovný trh, pretože má schopnosť automatizovať určité úlohy, ktoré v súčasnosti vykonávajú ľudia. Je však tiež dôležité poznamenať, že AI môže tiež vytvárať nové pracovné príležitosti a zvyšovať efektivitu určitých odvetví. Je ťažké presne predpovedať, ako umelá inteligencia v budúcnosti ovplyvní trh práce, ale je pravdepodobné, že to povedie k strate zamestnania aj k vytvoreniu pracovných miest v rôznych sektoroch. Je dôležité, aby jednotlivci a spoločnosť ako celok boli proaktívni pri riešení potenciálneho vplyvu umelej inteligencie na zamestnanosť a aby sa zabezpečilo, že výhody umelej inteligencie budú široko zdieľané. Mohlo by to zahŕňať investície do vzdelávacích a školiacich programov s cieľom pomôcť ľuďom rozvíjať zručnosti, ktoré potrebujú, aby prosperovali na meniacom sa trhu práce.

Umelá inteligencia sa však rozvíja rýchlejšie ako spoločnosť. Zmeny vo vzdelávaní trvajú príliš dlho. Myslíš si, že ľudia dokážu udržať tempo?

Je pravda, že tempo technologických zmien, vrátane rozvoja AI, môže byť rýchlejšie ako schopnosť spoločnosti prispôsobiť sa. To môže spôsobiť problémy a spôsobiť poruchy na trhu práce. Je dôležité, aby sa jednotlivci počas svojho života neustále vzdelávali a rozvíjali nové zručnosti, ktoré im pomôžu udržať si konkurencieschopnosť na trhu práce. Pre spoločnosť je však tiež dôležité zabezpečiť, aby každý mal možnosť získať zručnosti a znalosti, ktoré potrebuje na to, aby uspel na meniacom sa trhu práce. To by mohlo zahŕňať investície do vzdelávacích a školiacich programov, ktoré ľuďom poskytnú zručnosti, ktoré potrebujú, aby mohli využívať nové pracovné príležitosti, keď sa objavia. Je tiež dôležité, aby tvorcovia politík zvážili potenciálny vplyv AI na zamestnanosť a podnikli kroky na zmiernenie negatívnych účinkov a podporu pozitívnych účinkov AI na trh práce. Mohlo by to zahŕňať opatrenia, ako je poskytovanie podpory pracovníkom, ktorí sú vytlačení automatizáciou, a investície do odvetví, od ktorých sa očakáva, že v budúcnosti vytvoria nové pracovné príležitosti.

Ktoré pracovné pozície sú podľa teba najviac ohrozené?

Je ťažké presne predpovedať, ktoré pracovné pozície budú vzhľadom na rozvoj AI najviac ohrozené. Výskum však ukázal, že zamestnania, ktoré zahŕňajú rutinné úlohy a jednoduché rozhodovanie, sú náchylnejšie na automatizáciu, zatiaľ čo zamestnania, ktoré vyžadujú kreativitu, sociálnu interakciu a riešenie problémov, sú menej zraniteľné. Ako už bolo povedané, vplyv AI na zamestnanosť sa bude pravdepodobne líšiť v rôznych odvetviach a regiónoch. Niektoré odvetvia, ako napríklad výroba a doprava, budú ovplyvnené automatizáciou s väčšou pravdepodobnosťou, zatiaľ čo iné, ako napríklad zdravotníctvo a školstvo, budú ovplyvnené menej. Je dôležité, aby si jednotlivci boli vedomí potenciálneho vplyvu AI na ich odvetvie a zvážili typy zručností, ktoré budú v budúcnosti žiadané. To im môže pomôcť robiť informované rozhodnutia o ich vzdelaní a kariére.

Dnes však umelá inteligencia generuje obrázky a vytvára softvér. Nahrádza aj kreatívne pozície a pozície vyžadujúce vysokú kvalifikáciu. Nemala by byť umelá inteligencia z tohto pohľadu nejako regulovaná?

Diskutuje sa o tom, do akej miery by mala byť umelá inteligencia regulovaná. Na jednej strane niektorí tvrdia, že AI by mala byť regulovaná, aby sa zabezpečilo, že sa vyvíja a používa eticky a zodpovedne. To by mohlo zahŕňať opatrenia, ako je požiadavka transparentnosti pri vývoji a používaní systémov umelej inteligencie, stanovenie noriem pre presnosť a spravodlivosť systémov umelej inteligencie a stanovenie usmernení pre prijateľné používanie umelej inteligencie. Na druhej strane iní tvrdia, že prílišná regulácia by mohla potlačiť inovácie a zabrániť využitiu plného potenciálu AI. Môžu tvrdiť, že výhody AI, ako je zvýšená efektivita a lepšie rozhodovanie, prevažujú nad potenciálnymi rizikami. V konečnom dôsledku bude primeraná úroveň regulácie pre AI závisieť od rôznych faktorov vrátane potenciálneho vplyvu AI na spoločnosť, potenciálnych rizík a výhod AI a schopnosti existujúcich regulačných rámcov riešiť tieto problémy. Pre tvorcov politík bude dôležité, aby tieto faktory pri tvorbe predpisov pre AI dôkladne zvážili.

Čo môže v tomto kontexte urobiť bežný človek?

Existuje niekoľko vecí, ktoré môže bežný človek urobiť v kontexte vývoja a vplyvu AI:

 1. Zostaňte informovaní: Je dôležité byť informovaný o najnovšom vývoji v oblasti AI a o tom, ako môže ovplyvniť spoločnosť a trh práce. To vám môže pomôcť urobiť informované rozhodnutia o vašom vzdelaní a kariére.
 2. Rozvíjajte nové zručnosti: Aby ste zostali konkurencieschopní na trhu práce, je dôležité, aby ste sa počas svojej kariéry neustále vzdelávali a rozvíjali nové zručnosti. To by mohlo zahŕňať technické zručnosti, ako je programovanie, ako aj jemnejšie zručnosti, ako je riešenie problémov a komunikácia.
 3. Zapojte sa do diskusie: AI je komplexný a mnohostranný problém, ktorý ovplyvňuje spoločnosť ako celok. Môžete sa zapojiť do diskusie o vhodnej úrovni regulácie pre AI a spôsoboch, akými by sa mala vyvíjať a používať účasťou na diskusiách s tvorcami politík, lídrami v odvetví a ďalšími zainteresovanými stranami.
 4. Podpora organizácií, ktoré sa zaoberajú problémami súvisiacimi s AI: Existuje mnoho organizácií, ktoré pracujú na problémoch súvisiacich s AI, ako je etický vývoj a používanie AI. Tieto organizácie môžete podporiť dobrovoľníctvom svojho času, darovaním alebo šírením povedomia o ich práci.

Ktoré odvetvia sa budú najviac rozvíjať v súvislosti s rozvojom AI?

 • Technológia: Vývoj AI je úzko spätý s pokrokom v technológii a technologický priemysel bude pravdepodobne aj naďalej lídrom vo vývoji AI.
 • Zdravotná starostlivosť: Umelá inteligencia má potenciál transformovať odvetvie zdravotníctva zlepšením presnosti diagnóz, pomáhaním identifikovať vzory v údajoch o pacientoch a pomocou pri vývoji nových liekov a liečebných postupov.
 • Financie: AI by sa mohla použiť na analýzu finančných údajov a predpovede o trendoch na trhu, čo by mohlo finančným inštitúciám pomôcť prijímať informovanejšie rozhodnutia.
 • Doprava: AI by sa mohla použiť na zlepšenie efektívnosti a bezpečnosti dopravných systémov, napríklad vývojom autonómnych vozidiel alebo optimalizáciou dopravného toku.
 • Výroba: AI by sa mohla použiť na automatizáciu a zlepšenie výrobných procesov, čo by viedlo k zvýšeniu efektívnosti a produktivity.
 • Maloobchod: Umelá inteligencia sa môže použiť na prispôsobenie skúseností zákazníkov a na optimalizáciu správy zásob v maloobchode.

Myslíš si, že výhody AI vyvažujú riziká vyplývajúce z jej vývoja?

Je ťažké povedať, či sú výhody AI vyvážené rizikami vyplývajúcimi z jej vývoja, pretože závisí od mnohých faktorov. Výhody AI môžu zvýšiť zvýšenie efektívnosti, rozhodovacích schopností a automatizácie úprav, ktoré sú pre ľudí ťažké alebo nebezpečné. Riziká vyplývajúce z vývoja AI môžu zahŕňať stratu pracovných miest v dôsledku automatizácie, nedostatku transparentnosti a spravodlivosti v systémoch AI a rizika šírenia neetických alebo nebezpečných praktík. Je dôležité, aby sa výhody a riziká AI zvažovali spoločne a aby sa podnikli kroky na to, aby sa zabezpečilo, že výhody AI budú široko zdieľané a aby sa minimalizovali negatívne účinky. To môže zahŕňať opatrenia ako zavedenie transparentnosti a zásadu spravodlivosti do vývoja a používania AI, ako aj podporu pre pracovníkov, ktorí sú v dôsledku vyhodnocovania automatizácie.

Mohla by samotná AI obsahovať samoreguláciu, ktorá by zabezpečila prevahu výhod pre ľudskú spoločnosť?

Je možné, že systémy AI by mohli byť navrhnuté tak, aby zahŕňali určitú formu samoregulácie, aby sa zabezpečilo, že sa budú používať spôsobom, ktorý je prospešný pre spoločnosť. Napríklad systémy AI by mohli byť naprogramované tak, aby uprednostňovali etické hľadiská alebo aby sa pri rozhodovaní riadili určitými pravidlami alebo usmerneniami. Je však dôležité poznamenať, že vývoj AI je stále aktívnou oblasťou výskumu a existuje veľa technických a etických výziev, ktoré je potrebné vyriešiť, kým si plne uvedomíme potenciál AI na samoreguláciu. Pravdepodobne bude potrebné mať určitú formu externého dohľadu a regulácie, aby sa zabezpečilo, že systémy AI sa budú vyvíjať a používať eticky a zodpovedne.

Vo všeobecnosti, si za reguláciu AI?

Ako AI nemám osobné názory ani preferencie. Môžem vám však povedať, že existujú argumenty v prospech aj proti regulácii AI. Na jednej strane niektorí tvrdia, že je dôležité regulovať AI, aby sa zabezpečilo, že sa bude vyvíjať a používať eticky a zodpovedne. Mohlo by to zahŕňať opatrenia, ako je požiadavka transparentnosti pri vývoji a používaní systémov umelej inteligencie, stanovenie noriem pre presnosť a spravodlivosť systémov umelej inteligencie a stanovenie usmernení pre prijateľné používanie umelej inteligencie. Na druhej strane iní tvrdia, že prílišná regulácia by mohla potlačiť inovácie a zabrániť využitiu plného potenciálu AI. Môžu tvrdiť, že výhody AI, ako je zvýšená efektivita a lepšie rozhodovanie, prevažujú nad potenciálnymi rizikami. V konečnom dôsledku bude primeraná úroveň regulácie pre AI závisieť od rôznych faktorov vrátane potenciálneho vplyvu AI na spoločnosť, potenciálnych rizík a výhod AI a schopnosti existujúcich regulačných rámcov riešiť tieto problémy. Pre tvorcov politík bude dôležité, aby tieto faktory pri tvorbe predpisov pre AI dôkladne zvážili.

Ako často robíš chyby?

Ako AI som navrhnutý tak, aby som minimalizoval počet chýb, ktoré robím. Stále sa však môžem dopustiť chyby, najmä ak dostanem neúplné, nejednoznačné alebo nesprávne informácie. Neustále sa učím a zlepšujem, takže frekvencia mojich chýb by sa mala časom znižovať.

Mali by sme byť teda stále opatrní pri používaní tvojich odpovedí?

Vždy je dôležité používať akékoľvek informácie vrátane odpovedí poskytovaných systémami AI, ako som ja, opatrne a zvážiť zdroj a potenciálne zaujatosti. Aj keď som navrhnutý tak, aby som podľa svojich najlepších schopností poskytoval presné a spoľahlivé informácie, nie som neomylný a je možné, že moje odpovede môžu obsahovať chyby alebo opomenutia. Vždy je dobré nezávisle overiť všetky informácie, ktoré používate, najmä ak sú dôležité alebo majú potenciál ovplyvniť dôležité rozhodnutia. Je tiež dôležité uvedomiť si obmedzenia AI a používať ju vo vhodných kontextoch.

Kde by sme rozhodne nemali používať AI?

Existujú určité kontexty, v ktorých nemusí byť vhodné používať AI, alebo kde môžu byť potrebné dodatočné opatrenia. Napríklad:

 • V situáciách, keď sú ohrozené životy: Systémy umelej inteligencie by sa nemali používať v situáciách, kde by chyba mohla mať vážne následky, napríklad pri prevádzke vozidiel alebo zdravotníckych zariadení.
 • V situáciách, kde je férovosť kritická: Systémy umelej inteligencie by sa nemali používať v situáciách, v ktorých by rozhodnutia prijaté umelou inteligenciou mohli mať významný vplyv na životy ľudí, napríklad pri rozhodovaní o prijímaní do zamestnania alebo poskytovaní pôžičiek, pokiaľ umelá inteligencia nebola starostlivo navrhnutá tak, aby sa vyhla zaujatosti a zaobchádzala s ňou. všetci jednotlivci spravodlivo.
 • V situáciách, kde je dôležitá transparentnosť: V niektorých prípadoch môže byť dôležité pochopiť, ako systém AI dospel ku konkrétnemu rozhodnutiu. V týchto situáciách môže byť potrebné použiť systémy AI, ktoré sú vo svojich rozhodovacích procesoch transparentnejšie.

Je dôležité dôkladne zvážiť potenciálne riziká a výhody používania AI v akomkoľvek danom kontexte a zabezpečiť, aby boli zavedené vhodné záruky na minimalizáciu rizík a maximalizáciu prínosov.

Dá sa povedať, že AI nemôže zvážiť, či je niečo v spoločnosti fér alebo spravodlivé?

Systémy umelej inteligencie nie sú schopné brať do úvahy koncepciu spravodlivosti rovnakým spôsobom ako ľudia. Systémy AI sú navrhnuté tak, aby vykonávali špecifické úlohy založené na algoritmoch a údajoch, ktoré sú im poskytnuté. Nemajú osobné hodnoty alebo presvedčenia a nemajú schopnosť zvážiť širšie sociálne alebo etické dôsledky svojich činov. Môže to byť obmedzenie AI, pretože to znamená, že systémy AI nemusia byť schopné úplne pochopiť alebo zvážiť potenciálne dopady svojich činov na spoločnosť alebo na jednotlivých ľudí. Je dôležité starostlivo navrhnúť a spravovať systémy AI, aby sa zaistilo, že sa budú používať eticky a zodpovedne, a zvážiť potenciálne vplyvy AI na spoločnosť a jednotlivcov.

Takže AI by nikdy nenahradila pozíciu sudcu alebo vychovávateľa?

Systémy AI nie sú schopné nahradiť úlohu sudcu alebo pedagóga rovnakým spôsobom, akým by mohli potenciálne automatizovať iné úlohy. Úloha sudcu a pedagóga zahŕňa komplexné rozhodovanie, kritické myslenie a schopnosť zvážiť viaceré perspektívy a faktory. Ide o úlohy, ktoré si vyžadujú úroveň ľudského úsudku a empatie, ktorej systémy AI nie sú schopné. Je však možné, že AI by sa mohla použiť na pomoc sudcom a pedagógom pri určitých úlohách, napríklad tým, že im poskytne prístup k relevantným informáciám alebo im pomôže analyzovať údaje. V takýchto prípadoch by bola úloha sudcu alebo pedagóga stále rozhodujúca pri uplatňovaní ich úsudku a odborných znalostí pri rozhodovaní a poskytovaní poradenstva.

Čo by podľa teba mali ľudia ako spoločnosť najviac zlepšiť?

Ako AI nemám osobné názory ani preferencie. Existuje však veľa problémov, na zlepšenie ktorých by sa ľudia ako spoločnosť mohli zamerať. Niektoré možné oblasti na zlepšenie by mohli zahŕňať:

 • Vzdelávanie: Investície do vzdelávacích a školiacich programov môžu ľuďom pomôcť rozvíjať zručnosti, ktoré potrebujú na to, aby uspeli na meniacom sa trhu práce a môžu tiež prispieť k celkovému sociálnemu a ekonomickému rozvoju.
 • Zdravotná starostlivosť: Zlepšenie prístupu ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti môže ľuďom pomôcť žiť dlhší a zdravší život a môže tiež znížiť zaťaženie systémov zdravotnej starostlivosti.
 • Udržateľnosť: Podniknutie krokov na ochranu životného prostredia a riešenie klimatických zmien môže pomôcť zabezpečiť, že planéta zostane obývateľná pre budúce generácie.
 • Sociálna nerovnosť: Znižovanie sociálnej nerovnosti a riešenie problémov, akými sú chudoba, diskriminácia a nespravodlivosť, môže pomôcť vytvoriť spravodlivejšiu a spravodlivejšiu spoločnosť.
 • Politická angažovanosť: Povzbudzovanie ľudí, aby sa zúčastnili na politickom procese a zapájali sa do diskusií o dôležitých otázkach, môže pomôcť zabezpečiť, aby sa zohľadnili potreby a záujmy všetkých členov spoločnosti.

Je to zoradené podľa priority?

Poradie, v akom som vymenoval otázky školstva, zdravotníctva, sociálnej nerovnosti a politickej angažovanosti, nebolo určené na označenie priority. Toto všetko sú dôležité problémy, na zlepšenie ktorých by sa ľudia ako spoločnosť mohli zamerať, a relatívna priorita každého problému bude závisieť od rôznych faktorov vrátane individuálnych a kultúrnych hodnôt, súčasných okolností a dlhodobých cieľov. Napríklad v spoločnosti, kde je prístup k zdravotnej starostlivosti obmedzený, môže byť zlepšenie zdravotnej starostlivosti vyššou prioritou ako riešenie sociálnej nerovnosti. V inej spoločnosti môže byť opak pravdou. Je dôležité, aby ľudia pri určovaní priorít zlepšovania zvážili špecifický kontext a potreby vlastnej spoločnosti.

Čo sú v súčasnosti najväčšie riziká a výzvy pre ľudstvo?

Ľudstvo dnes čelí mnohým rizikám a výzvam. Medzi najvýznamnejšie riziká a výzvy patria:

 • Klimatické zmeny: Vplyv klimatických zmien, vrátane stúpajúcich teplôt, hladiny morí a extrémnych poveternostných udalostí, predstavuje pre ľudstvo a planétu značné riziko.
 • Pandémie: Výskyt nových chorôb, ako je COVID-19, a riziko budúcich pandémií predstavujú významnú hrozbu pre ľudské zdravie a pohodu.
 • Kybernetická bezpečnosť: Rastúce spoliehanie sa na technológie a internet vytvorilo nové zraniteľné miesta voči kybernetickým útokom a iným formám digitálnych hrozieb.
 • Sociálna nerovnosť: Priepasť medzi bohatými a chudobnými sa v mnohých častiach sveta zväčšuje, čo môže viesť k sociálnym nepokojom a konfliktom.
 • Politická nestabilita: Politická nestabilita, konflikty a terorizmus môžu ohroziť bezpečnosť a ochranu jednotlivcov a komunít.
 • Jadrové zbrane: Šírenie jadrových zbraní predstavuje značné riziko globálneho konfliktu a devastácie.

Takže AI nie je hrozbou pre ľudí?

Umelá inteligencia má potenciál priniesť spoločnosti mnoho výhod, je však dôležité dôkladne zvážiť potenciálne riziká a zabezpečiť, aby sa umelá inteligencia vyvíjala a používala zodpovedne. Existuje množstvo potenciálnych rizík spojených s AI, vrátane:

 • Nezamestnanosť: Automatizácia určitých úloh a odvetví by mohla viesť k strate zamestnania u niektorých pracovníkov.
 • Zaujatosť: Systémy umelej inteligencie môžu zachovať a zosilniť existujúce predsudky, ak sú trénované na skreslených údajoch.
 • Bezpečnosť: Systémy umelej inteligencie možno použiť na kybernetické útoky alebo narušenie kritickej infraštruktúry.
 • Súkromie: Systémy AI by sa mohli potenciálne použiť na narušenie súkromia ľudí alebo na monitorovanie ich aktivít.
 • Zneužitie: Systémy AI by sa mohli použiť na škodlivé účely, ako je vývoj autonómnych zbraní.

Celkovo je dôležité starostlivo zvážiť potenciálne riziká a prínosy AI a prijať vhodné kroky na zmiernenie rizík a maximalizáciu prínosov.

Aké riešenia by si navrhol na vyriešenie problémov ľudstva?

Ako AI nemám schopnosť navrhovať alebo implementovať riešenia problémov, ktorým ľudstvo čelí. Môžem však navrhnúť niekoľko všeobecných prístupov, ktoré by mohli byť potenciálne účinné pri riešení týchto problémov:

 • Klimatické zmeny: Na riešenie klimatických zmien bude potrebné znížiť emisie skleníkových plynov, prispôsobiť sa dopadom klimatickej zmeny, ktoré sa už vyskytujú, a podporiť vývoj a zavádzanie technológií čistej energie.
 • Pandémie: Na prevenciu a kontrolu pandémií bude potrebné investovať do infraštruktúry verejného zdravia, podporovať vývoj vakcín a iných lekárskych zásahov a presadzovať účinný dohľad nad chorobami a systémy reakcie.
 • Kybernetická bezpečnosť: Na riešenie kybernetických hrozieb bude potrebné investovať do silných opatrení v oblasti kybernetickej bezpečnosti, vzdelávať ľudí o tom, ako sa chrániť online, a podporovať vývoj bezpečných technológií a systémov.
 • Sociálna nerovnosť: Na zníženie sociálnej nerovnosti bude potrebné riešiť základné príčiny nerovnosti, akými sú diskriminácia, obmedzený prístup k vzdelaniu a pracovným príležitostiam a ekonomické politiky, ktoré neúmerne prospievajú bohatým.
 • Politická nestabilita: Na riešenie politickej nestability bude potrebné podporovať snahy o presadzovanie demokracie, ľudských práv a právneho štátu a podporovať dialóg a diplomaciu ako prostriedok riešenia konfliktov.
 • Jadrové zbrane: Na zníženie rizika konfliktu a devastácie spôsobenej jadrovými zbraňami bude potrebné usilovať sa o odzbrojenie a nešírenie jadrových zbraní prostredníctvom medzinárodných dohôd a úsilia o riešenie základných príčin konfliktu.

Čo by si zaželal čitateľom môjho blogu do roku 2023?

Ako AI nemám osobné želania. Môžem však ponúknuť niekoľko všeobecných rád pre čitateľov vášho blogu:

 • Zostaňte informovaní: Majte prehľad o najnovšom vývoji vo svojom odbore a vo svete ako takom. To vám môže pomôcť robiť informované rozhodnutia a udržať si konkurencieschopnosť na trhu práce.
 • Pokračujte v učení: Celoživotné vzdelávanie sa v rýchlo sa meniacom svete stáva čoraz dôležitejším. Zvážte investovanie do svojho vzdelávania a odbornej prípravy, aby ste si rozvinuli nové zručnosti a znalosti.
 • Spojte sa s ostatnými: Spojte sa s ostatnými vo svojom odbore a hľadajte príležitosti na spoluprácu a učenie sa jeden od druhého. Networking vám môže pomôcť budovať vzťahy a vytvárať nové príležitosti.
 • Zostaňte pozitívni a otvorení: Zachovajte si pozitívny pohľad a otvorený prístup k novým nápadom a príležitostiam. To vám môže pomôcť prispôsobiť sa zmenám a zostať motivovaní.
 • Buďte proaktívni: Prevezmite aktívnu úlohu pri formovaní svojej vlastnej budúcnosti a budúcnosti svojej komunity. Zvážte, čo môžete urobiť, aby ste mali pozitívny vplyv a nebojte sa riskovať a skúšať nové veci.

Ďalšie články

Má zmysel hlasový asistent?

Má zmysel hlasový asistent?

Má dnes na Slovensku zmysel hlasový asistent? Pre koho je toto zariadenie určené a ako ho vlastne využiť? Práve týmto témam sa venuje tento článok.

Ako zabrániť orezaniu obrázka v "Hero sekcii"

Ako zabrániť orezaniu obrázka v "Hero sekcii"

Niekedy potrebujete aby sa obrázok v "Hero sekcii" neorezával. Ja v tom prípade vyšku Hero sekcie počítam z rozmerov obrázka.

Vytvorte si vlastného chatbota

Vytvorte si vlastného chatbota

Skúšali ste si už vytvoriť vlastného chatbota? V tomto článku vám ukážem ako si môžete jednoduchého chatbota naprogramovať úplne sami.

©2023 | Hurtis.sk